Regulamin i Polityka Prywatności aplikacji mobilnej ODWAŻNI.PL

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ODWAŻNI.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który reguluje zasady korzystania z aplikacji o nazwie „Odważni.pl”.
 2. Aplikacja i udostępnione w jej ramach usługi stanowią Usługę Cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a udostępniane w Aplikacji treści stanowią Treści Cyfrowe w rozumieniu niniejszej ustawy.
 3. Głównym celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom tworzenie społeczności Drogi Odważnych.
 4. Użytkownik ma możliwość założenia Konta w Aplikacji lub korzystać z niej jako Użytkownik niezalogowany. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego,
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji.
 2. OPERATOR, USŁUGODAWCA – FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@odwazni.pl, numer telefonu: 733422844
 3. UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA – Konsument, który za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego korzysta z Aplikacji.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. APLIKACJA – aplikacja mobilna Operatora „Odważni.pl” będąca Usługą Cyfrową i zawierająca Treści Cyfrowe.
 6. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 7. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Operatora w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy.
 8. UMOWA – umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej zawierana między Operatorem i Użytkownikiem.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.
 10. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający utworzenie Konta.
 11. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (adresem email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Aplikacji.
 12. FORMULARZ WYMIANY – formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający wymianę Punktów na Nagrody.
 13. FORUM DYSKUSYJNE – czat wirtualny w Aplikacji, za pośrednictwem którego Usługobiorcy mają możliwość wymiany opinii dotyczących treści dostępnych w Aplikacji i związanych z jej działalnością.
 14. PORTFEL – funkcjonalność Konta pozwalająca na gromadzenie Punktów. Portfel każdego Usługobiorcy jest związany z jego Kontem w Aplikacji.
 15. PUNKTY – punkty zdobyte przez Usługobiorcę za wykonywanie Zadań lub podejmowanie innych aktywności w Aplikacji, które Usługobiorca może wymieniać na Nagrody.
 16. ZADANIE – określona operacja lub aktywność przeprowadzona za pośrednictwem urządzenia Usługobiorcy zgodnie z instrukcją przedstawioną przez Usługodawcę, za którą Usługobiorca otrzymuje określoną ilość Punktów wskazaną w opisie Zadania lub aktywności.
 17. RANKING – klasyfikacja Usługobiorców prowadzoną według ilości Punktów zgromadzonych za wykonywane w Aplikacji Zadania. 
 18. KALENDARZ – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi monitorowanie wydarzeń związanych z tematyką Aplikacji. 
 19. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 20. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 21. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 22. SKLEP – sklep Usługodawcy działający w ramach Aplikacji. 

§ 3 RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta, w którym gromadzone są dane Użytkownika i za pośrednictwem którego Usługobiorca:
 2. ma dostęp do grup zamkniętych i otwartych,
 3. może dodawać znajomych, 
 4. może zapoznawać się z treściami i informacjami zamieszczonymi w Aplikacji,
 5. brać udział w dyskusjach prowadzonych na Forum Dyskusyjnym,
 6. może korzystać z Kalendarza,
 7. ma dostęp do kursów bezpłatnych oraz kursów zakupionych w Sklepie,
  1. Formularz Wymiany, 
  1. Forum Dyskusyjne, 
  1. złożenie zamówienia w Sklepie.
 8. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma prawo do zamieszczania w niej danych.
 10. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Aplikacji.
 11. Prowadzenie Konta ma charakter bezpłatny i umożliwia ono korzystanie z wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji. 
 12. W celu założenia Konta w Aplikacji Użytkownik musi wypełnić znajdujący się w Aplikacji Formularz Rejestracyjny.
 13. Rejestrując Konto Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail oraz hasło.
 14. Przy pierwszym włączeniu Aplikacji Użytkownik ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie mu powiadomień z Aplikacji. Wyrażenie zgody na wysyłanie powiadomień nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji, lecz skutkować może pewnymi ograniczeniami w zakresie funkcjonalności Aplikacji mobilnej.
 15. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Aplikacji zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Użytkownika uzupełnionego Formularza Rejestracji.
 16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Wymiany zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę albo zaprzestania jej składania przez Usługobiorcę.
 18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę. W ramach Aplikacji obowiązują następujące warunki korzystania z Forum Dyskusyjnego:
 19. Usługodawca podejmuje starania mające na celu niezwłoczne usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne,
 20. korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania,
 21. temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje,
 22. zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy (poza wiadomościami pisanymi przez niego),
 23. Usługodawca jest uprawniony do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa,
 24. w przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniu takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Usługodawca zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy adres e-mail.
 25. W ramach Aplikacji funkcjonuje również Sklep Usługodawcy, za pośrednictwem którego Użytkownik może zakupić kursy, treści cyfrowe oraz rzeczy ruchome. Zasady funkcjonowania Sklepu oraz warunki zawierania umów sprzedaży oraz umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych pomiędzy Usługodawcą a klientami Sklepu – reguluje odrębny od niniejszego Regulaminu, regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem: www.sklep.odwazni.pl

§ 4 WARUNKI UMOWY O DOSTARCZANIE USŁUG CYFROWYCH I TREŚCI CYFROWYCH

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w § 8 Regulaminu) oraz po zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 2. Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Użytkownika i zaakceptowanie Regulaminu, jest tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej. 
 3. Umowa o dostarczanie Usługi Cyfrowej polegającej na korzystaniu z Aplikacji i dostarczaniu związanych z Aplikacją Treści Cyfrowych, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą,
  1. termin czternastodniowy, w którym Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczy się dla usług od dnia zawarcia umowy,
  1. prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi: 
 5. w przypadku umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 6. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  1. po odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Operator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:
 7. są użyteczne wyłącznie w związku z usługą cyfrową lub treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
 8. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
 9. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać one rozłączone bez nadmiernych trudności,
 10. zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  1. Użytkownik po odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji i udostępniania jej osobom trzecim,
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Operator może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych albo zablokowanie Konta Użytkownika.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikację w najnowszej dostępnej wersji Użytkownik może pobrać ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android) lub w AppStore (dla systemu IOS).
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu do Aplikacji. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd,
  1. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go osobom trzecim,
  1. niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy jego działania w Aplikacji lub wypowiedzi zawierają elementy: 
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  1. o charakterze rasistowskim,
  1. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  1. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  1. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  1. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do Aplikacji,
  1. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  1. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej treści z Aplikacji, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Aplikacji daną treść Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

§ 6 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o charakterze ciągłym i bezterminowym.
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl lub usunięcie Konta, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
  1. Operator może wypowiedzieć umowę o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Operatora, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  1. Operator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie – w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Przesyłanie przez Użytkowników w ramach Aplikacji Treści Cyfrowych, jest równoznaczne z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału. 
 4. Użytkownik, przesyłając do Aplikacji materiały i Treści Cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Operatora, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§ 8 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest:
  1. posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet),prawidłowo zainstalowany w urządzeniu mobilnym system operacyjny Android 11 lub nowszy, iOS 11 lub nowszy oraz dostęp do poczty elektronicznej,
  1. pobranie Aplikacji na urządzenie spełniające wymagania wskazane w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu.
 2. Koszty połączenia z Internetem obciążają̨ Użytkownika stosownie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Aplikacja jest w pełni Funkcjonalna i Kompatybilna z wymienionymi w pkt 1 systemami operacyjnymi.
 4. Pobranie, zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w Regulaminie stanowi jego naruszenie. 
 5. Operator informuje Użytkownika (przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji) o dostępnych aktualizacjach Aplikacji oraz o konsekwencjach ich niezainstalowania.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Operatora w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Użytkownika aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Operatora i po poinformowaniu go o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Operatora za brak zgodności Aplikacji oraz zawartych w niej Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych z Umową.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator zobowiązuje się wykonywać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Użytkownik korzystający z usług Aplikacji jest odpowiedzialny za własne bezprawne działania i szkody wyrządzone w wyniku korzystania z Aplikacji. Za działania osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby dane zamieszczane w Aplikacji były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Aplikacji, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  1. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Aplikacji,
  1. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  1. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  1. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Aplikacji. 

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aplikacja@odwazni.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  1. adres e-mail,
  1. opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową nie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Użytkownika.
 6. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, Operator doprowadza świadczoną przez siebie Usługę Cyfrową do zgodności z umową na swój koszt.
 8. Użytkownik może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Użytkownik może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.

§ 11 GROMADZENIE I WYMIANA PUNTÓW NA NAGRODY 

 1. Za wykonywanie Zadań oraz podejmowanie innych aktywności dostępnych w ramach Aplikacji np. udział w rywalizacjach z innymi użytkownikami Aplikacji) Usługobiorca bezpłatnie uzyskuje Punkty, które następnie może wymieniać na Nagrody. 
 2. Za podstawie liczby Punktów zgromadzonych przez poszczególnych Usługobiorców tworzony jest Ranking użytkowników z największą liczbą Punktów.
 3. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się za pośrednictwem Formularza Wymiany dostępnego w Koncie Użytkownika. 
 4. W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik wybiera konkretną Nagrodę (na której wymianę, pozwala mu liczba Punktów zgromadzonych w Portfelu) na którą Punkty mają zostać wymienione. 
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę, powoduje odpowiednie uszczuplenie liczby Punktów zgromadzonych w Portfelu Usługobiorcy.
 6. Roszczenia reklamacyjne odnoszące się do wymiany Nagród należy kierować do Usługodawcy zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 10 niniejszego Regulaminu.
 7. Punkty zgromadzone przez Usługobiorcę w Portfelu mogą być wykorzystane tylko w celu ich wymiany na Nagrody prezentowane w Aplikacji i nie mogą zostać wypłacone w postaci realnego środka płatniczego.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja została zainstalowana.
 2. Usunięcie Aplikacji mobilnej nie powoduje jednoczesnego usunięcia Konta. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Usłudze Cyfrowej lub Treści Cyfrowej – jeśli jest ona dostarczana w sposób ciągły lub w częściach – z powodu lub w celu:
  1. ulepszania istniejących i dodania do niej nowych funkcjonalności, 
  1. poprawiania wyglądu graficznego Aplikacji,
  1. zmiany przepisów prawa obowiązującego lub wydania decyzji przez odpowiednie organy, powodujących konieczność ich zmiany,
  1. przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej,
  1. przyczyn spowodowanych zmianami organizacyjnymi u Operatora.
 5. Zmiany, o których mowa w pkt 4 nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Użytkowników. Jeśli wprowadzana zmiana wpływa na dostęp Użytkownika do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Operator informuje o niej Użytkownika z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany, 
  1. właściwościach zmiany, 
  1. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 6. Operator zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach przez Operatora. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest poprzez wiadomości email.
 8. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 9 niniejszego paragrafu.
 9. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 11. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2024
 13. Aplikacja dostępna jest w języku polskim i prawem właściwym dla Aplikacji jest prawo polskie.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ ODWAŻNI.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Odważni.pl jest FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@odwazni.pl, numer telefonu: 733422844
 2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów za pośrednictwem Aplikacji (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. 
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Mobilnej.

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 3. W Aplikacji przetwarzane są następujące kategorie danych:
  1. imię i nazwisko, 
  1. adres email,
  1. adres, 
  1. NIP.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa wprowadzanych przez niego do Aplikacji danych.
 5. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach związanych z poprawnym dostarczeniem usług związanych z Aplikacją, a po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika zgodnie z pkt 2, również w celach marketingowych.

§ 3 OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora: 
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 4 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Aplikacji mobilnej, a w szczególności do:
  1. biura księgowego,
  1. hostingodawcy,
  1. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  1. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Aplikacji Mobilnej.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Użytkownika: 
  1. dostęp do danych – art. 15 RODO,
  1. sprostowanie danych – art. 16 RODO,
  1. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  1. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  1. przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  1. sprzeciw – art. 21 RODO,
  1. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, można przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: aplikacja@odwazni.pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Aplikacja przechowuje informacje o dostępie Użytkownika i jego preferencjach. W przypadku Użytkowników niezalogowanych dane przechowywane są w pamięci lokalnej urządzenia, natomiast w przypadku użytkowników zalogowanych – dane przechowywane są w bazie danych. Informacje te przechowywane są w celu śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia, w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowywania Aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Aplikacja używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji.
 3. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:
  1. „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji), 
  1. „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk.
 5. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji mobilnej.
 6. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.