Regulamin i polityka prywatności sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.aplikacja.odwazni.pl/sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.aplikacja.odwazni.pl/sklep zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.aplikacja.odwazni.pl/sklep zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  1. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  1. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  1. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl/sklep
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.aplikacja.odwazni.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.aplikacja.odwazni.pl/sklep umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@odwazni.pl, numer telefonu: 733422844
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 10. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę ze Sprzedawcą.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu.
 13. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu lub Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa (kurs) lub rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. TREŚĆ CYFROWA– dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 16. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.
 17. OKRES ABONAMENTOWY – czas na jaki została wykupiona Usługa Cyfrowa. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
 18. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ LUB TREŚCI CYFROWEJ – umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu której przedmiotem jest Usługa Cyfrowa lub Treść Cyfrowa.
 19. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt, Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową.
 20. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 21. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 22. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 23. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 24. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.aplikacja.odwazni.pl/sklep prowadzi sprzedaż Produktów, Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Treści Cyfrowe oraz Usługi Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej na warunkach podanych w ich opisie.
 5. Cena Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi, Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 6. Cena Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów, Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt, Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklepwww.aplikacja.odwazni.pl/sklep – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  1. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 12. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 11 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie,
  1. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 13. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  1. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  1. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 8 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  1. formularz odstąpienia od umowy,
  1. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  1. oraz w przypadku Umów o dostarczenie Treści Cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym – potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Autopay S.A., PayU.pl, TPay.pl, Stripe)
  3. płatność za pomocą kart płatniczych:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • Mastercard Electronic
   • Maestro,
  4. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 19 1140 2004 0000 3402 7590 5752 ( Bank MBank S.A.) FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH, ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783. W tytule przelewu należy wpisać: „Zamówienie nr ……”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. Rzecz ruchoma zostanie przesłana, a usługa wykonana dopiero po ich opłaceniu.
 6. Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
 7. Z zastrzeżeniem pkt 6, dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej następuje niezwłocznie (tj. do 48 godzin) od zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 8. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu:
 3. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy na rachunku Sprzedawcy albo
 4. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności
 5. lub przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,
  1. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

§ 8 REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem oraz podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Produktuz umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową:
  1. w przypadku gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści lub Usługi Cyfrowej,
  1. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu lub wykonania usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Zawiadomienia o wadach lub o niezgodności Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl
 5. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji Klienta będącegoKonsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub usługi do zgodności z Umową, w przypadku Produktów – naprawy lub wymiany. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
 10. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
  1. doprowadza Treść Cyfrową, Usługę Cyfrową lub usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
  1. obniża Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej lub Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej lub Produktu zgodnego z umową do Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej lub Produktu niezgodnego z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od podmiotu, o którym mowa w § 10.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej, Treści Cyfrowej lub Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia lub otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub niezwłocznie zwrócić Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 13. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  1. dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
  1. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  1. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  1. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  1. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  1. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  1. zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Formularz Zamówienia,
  1. Konto.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  1. dostęp do poczty elektronicznej,
  1. przeglądarka internetowa,
  1. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 14 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto),
  1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl
  1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl/sklep korzystają z ochrony prawnoautorskiej  (z zastrzeżeniem § 15 pkt3)i są własnością FUNDACJI DROGA ODWAŻNYCH wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.aplikacja.odwazni.pl/sklep, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.aplikacja.odwazni.pl/sklep stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów oraz Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl/sklep należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl/sklep użyte są w celach informacyjnych.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany,
  1. właściwościach zmiany,
  1. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.aplikacja.odwazni.pl/sklep jest FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@odwazni.pl, numer telefonu: 733422844 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.aplikacja.odwazni.pl/sklep

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.aplikacja.odwazni.pl/sklep w przypadku:
  1. składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  1. rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
  1. Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  1. Konta: adres mailowy.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  1. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  1. przewoźników,
  1. dostawców systemów płatności,
  1. biura księgowego,
  1. hostingodawcy,
  1. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  1. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  1. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  1. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  1. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  1. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  1. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  1. Sprzeciw – art. 21 RODO
  1. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@odwazni.pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  1. „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookiesw celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:
  1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu cookies,
  1. zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.aplikacja.odwazni.pl/sklep zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, YouTube oraz Google.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.aplikacja.odwazni.pl/sklep nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.aplikacja.odwazni.pl/sklep do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  1. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.aplikacja.odwazni.pl/sklep bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na www.aplikacja.odwazni.pl/sklep musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.