Regulamin Społeczności

REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI DROGI ODWAŻNYCH 

PREAMBUŁA

Ruch Droga Odważnych poprzez portal znajdującym się pod adresem internetowym www.aplikacja.odwazni.pl (dalej: portal) oraz w aplikacji mobilnej „ODWAŻNI.PL” (dalej: aplikacja) udostępnia materiały dla mężczyzn do codziennej pracy nad sobą. Aplikacja i portal są częścią dóbr duchowych Ruchu Droga Odważnych w myśl Statutu Ruchu Drogi Odważnych z dnia 23 kwietnia 2021.

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy mężczyzn, którzy poprzez subskrypcję wyrażają wolę korzystania z materiałów Ruchu Droga Odważnych. 
 2. Materiały dostępne na aplikacji i portalu są skupione wokół Słowa Bożego, Nauczania Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego oraz świadectw życia chrześcijańskiego.
 3. Celem codziennej pracy nad sobą jest rozwój duchowy, fizyczny oraz osobowy subskrybenta.

Rozdział II.  SPOŁECZNOŚĆ DROGI ODWAŻNYCH.

§1 

 1. Społeczność Drogi Odważnych zrzesza mężczyzn, którzy regularnie korzystają z dóbr Drogi Odważnych oraz wspierają Drogę Odważnych.
 2. W Społeczności Drogi Odważnych zwracamy się do siebie – Bracie.
 3. Wszyscy Bracia w Społeczności Drogi Odważnych są wobec siebie równi.
 4. Opiekę nad Społecznością Drogi Odważnych sprawuje Wspólnota Drogi Odważnych poprzez wyznaczonych Liderów i/lub Kapelanów.

§2

 1. Mężczyzna, który ukończył dostępny w aplikacji i/lub na portalu kurs o nazwie „Pilotaż Społeczności Drogi Odważnych” może wyrazić wolę przystąpienia do Społeczności Drogi Odważnych.
 2. Wyrażenie woli wejścia do Społeczności Drogi Odważnych następuje poprzez akceptację niniejszego regulaminu oraz współodpowiedzialność za budowę dóbr duchowych Ruchu Droga Odważnych poprzez wsparcie finansowe dokonane za pomocą płatnej subskrypcji dostępu do aplikacji i/lub portalu (dalej: członkostwo).
 3. Subskrypcji członkostwa dokonuje się na okres 12 lub 6 miesięcy. 
 4. Subskrypcja jest płatna miesięcznie i ma określoną wartość minimalną.
 5. Wartość minimalnej opłaty miesięcznej jest uzależniona od okresu subskrypcji.

§3

 1. W ramach członkostwa subskrybent otrzymuje (dalej: pakiet członkowski):
 1. prezent powitalny;
 2. dostęp w aplikacji i/lub na portalu do dedykowanych kursów;
 3. raz na 90 dni dostęp do rozmowy mentorskiej z członkiem Wspólnoty Droga Odważnych;
 4. stały rabat na produkty dostępne w sklepie zamieszczonym w aplikacji i/lub na platformie w wysokości od -5% do -10%;
 5. jednorazowy rabat w wysokości do -30% na uczestnictwo w trzydniowych męskich rekolekcjach „Droga Lwa”;
 6. dostęp do webinaru dedykowanego dla Społeczności Drogi Odważnych raz na 30 dni;
 7. dostęp w aplikacji do skrzynki intencji oraz owoców modlitwy Wspólnoty Droga Odważnych;
 8. dostęp do warsztatów, rekolekcji, spotkań itp. dedykowanych dla Społeczności Drogi Odważnych;
 9. dostęp do czatu Społeczności Drogi Odważnych;
 10. dostęp do forum Społeczności Drogi Odważnych;
 11. dostęp do comiesięcznego raportu finansowego o wydatkowanych środkach pozyskanych z subskrypcji oraz planowanych inwestycjach;
 12. możliwość udziału w kursie animatora małej grupy;
 13. możliwość dołączenia do małej grupy dzielenia;
 14. możliwość założenia małej grupy dzielenia;
 15. możliwość udziału w comiesięcznej Eucharystii Wspólnoty Droga Odważnych w określonych rejonach;
 16. możliwość monitorowania własnych postępów;
 17. po okresie minimum 60 dni od dnia wejścia do Społeczności Drogi Odważnych możliwość pracy z socjuszem tzn. innym członkiem Społeczności Drogi Odważnych, na zasadach określonych w materiałach.
 18. Pakiet członkowski, różni się w zakresie §3 ust. 1 a), c), d) i e) w zależności od okresu oraz wartości dokonanej subskrypcji.

Rozdział III.  KODEKS ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI DROGI ODWAŻNYCH.

§1  

1. Treść Kodeksu Życia Brata w Społeczności Drogi Odważnych: 

 1. I. Buduję trwałe RELACJE. 
 2. II. Świadomie przeżywam EMOCJE. 
 3. III. Dbam o sprawne CIAŁO.
 4. IV. Dotrzymuje OBIETNIC sobie i innym złożonych.

2. Kodeks Życia Społeczności Drogi Odważnych realizuje się w relacjach z Bogiem,  innymi ludźmi i samym sobą przy pomocy i pracy z aplikacją i/lu portalem.

Rozdział IV.  WYMAGANIA STAWIANE CZŁONKOM SPOŁECZNOŚCI DROGI ODWAŻNYCH.

§1

 1. Brat dołączając do Społeczności Drogi Odważnych przyjmuje zobowiązania wynikające z przynależności do Społeczności Drogi Odważnych i realizuje Kodeks Życia Społeczności Drogi Odważnych.
 2. Wymagania stawiane dla członków Społeczności Drogi Odważnych:
 1. codzienna modlitwa i rozważanie Słowa Bożego w kursie „Boże Poranki”;
 2. stała praca (minimum raz w tygodniu) z wybranym kursem zamieszczonym
  w aplikacji i/lub na portalu;
 3. kwadrans pracy z aplikacją i/lub na portalu, również w ramach ust. 2 a) i b) niniejszego paragrafu.

§2

 1. Brat w Społeczności Drogi Odważnych udostępnia w aplikacji i na portalu swoje prawdziwe dane.

§3

 1. Rażące naruszenie niniejszego regulaminu lub regulaminu aplikacji i/lub portalu spowoduje usunięcie Brata ze Społeczności Drogi Odważnych po uprzednim upomnieniu i czasie próby.

Rozdział V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§1

 1. Interpretacji i zmian niniejszego regulaminu dokonuje Wspólnota Drogi Odważnych poprzez wyznaczonych Liderów i/lub Kapelanów.
 2. Wszystkie środki zgromadzone za subskrypcję materiałów dostępnych w aplikacji i/lub na portalu są dobrem doczesnym Ruchu Droga Odważnych w myśl Statutu Ruchu Drogi Odważnych z dnia 23 kwietnia 2021 roku.  
 3. Zgodnie ze Statutem Ruchu Drogi Odważnych dobrami doczesnymi Ruchu Droga Odważnych zarządza Fundacja Droga Odważnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 16 zarejestrowana pod nr KRS 0000581859 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.