Regulamin Portalu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aplikacja www.aplikacja.odwazni.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aplikację www.aplikacja.odwazni.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  1. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  1. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  1. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji.
 2. APLIKACJA – aplikacja webowa Usługodawcy działająca pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.aplikacja.odwazni.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o zgromadzonych Punktach w Potfelu.
 6. FORMULARZ WYMIANY – formularz dostępny na stronie internetowej www.aplikacja.odwazni.pl umożliwiający wymianę Punktów na Nagrody.
 7. FORUM DYSKUSYJNE – czat wirtualny w Aplikacji, za pośrednictwem którego Usługobiorcy mają możliwość wymiany opinii dotyczących treści dostępnych w Aplikacji i związanych z jej działalnością.
 8. PORTFEL – funkcjonalność Konta pozwalająca na gromadzenie Punktów. Portfel każdego Usługobiorcy jest związany z jego Kontem w Aplikacji.
 9. PUNKTY – punkty zdobyte przez Usługobiorcę za wykonywanie Zadań lub podejmowanie innych aktywności w Aplikacji, które Usługobiorca może wymieniać na Nagrody.
 10. ZADANIE – określona operacja lub aktywność przeprowadzona za pośrednictwem urządzenia Usługobiorcy zgodnie z instrukcją przedstawioną przez Usługodawcę, za którą Usługobiorca otrztmuje określoną ilość Punktów wskazaną w opisie Zadania lub aktywności.
 11. RANKING – klasyfikacja Usługobiorców prowadzoną według ilości Punktów zgromadzonych za wykonywane w Aplikacji Zadania.  
 12. USŁUGODAWCA – FUNDACJA DROGA ODWAŻNYCH wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@odwazni.pl, numer telefonu: 511 809 613
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 17. SKLEP – sklep Usługodawcy www.sklep.odwazni.pl działający w ramach Aplikacji.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta, za pośrednictwem którego Usługobiorca:
 2. ma dostęp do grup zamkniętych i otwartych,
 3. może dodawać znajomych,
 4. może zapoznawać się z treściami i informacjami zamieszczonymi w Aplikacji,
 5. brać udział w dyskusjach prowadzonych na Forum Dyskusyjnym,
 6. ma dostęp do kursów bezpłatnych oraz kursów zakupionych w Sklepie,
  1. Formularz Wymiany,
  1. Forum Dyskusyjne.
 7. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Aplikacji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych, w tym w szczególności artykułów sponsorowanych. Treści te, stanowią integralną część Aplikacji i prezentowanych w niej materiałów.
 9. W ramach Aplikacji funkcjonuje Sklep Usługodawcy, za pośrednictwem którego Usługobiorcy mają możliwość zakupienia kursów, treści cyfrowych oraz rzeczy ruchomych. Zasady funkcjonowania Sklepu oraz warunki zawierania umów sprzedaży oraz umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych pomiędzy Usługodawcą a klientami Sklepu – reguluje odrębny od niniejszego Regulaminu, regulamin Sklepu internetowego.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej (w postaci prowadzenia Konta) dochodzi z chwilą założenia Konta przez Usługobiorcę poprzez Formularz Rejestracji. Potwierdzenie założenia Konta będące jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej, które przesyłane jest Usługobiorcy wiadomością mailową na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracji.
 3. Dostarczenie tj. udzielenie Usługobiorcy dostępu do Usługi Cyfrowej następuje po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny przesłany w wiadomości mailowej, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na:
  1. korzystaniu z Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Wymiany zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę albo zaprzestania jej składania przez Usługobiorcę,
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę. W ramach Aplikacji obowiązują następujące warunki korzystania z Forum Dyskusyjnego:
 5. Usługodawca podejmuje starania mające na celu niezwłoczne usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne,
 6. korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania,
 7. temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje,
 8. zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy (poza wiadomościami pisanymi przez niego),
 9. Usługodawca jest uprawniony do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa,
 10. w przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniu takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Usługodawca zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy adres e-mail.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  1. dostęp do poczty elektronicznej,
  1. przeglądarka internetowa,
  1. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 16. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy jego działania w Aplikacji lub wypowiedzi zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  1. o charakterze rasistowskim,
  1. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  1. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  1. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  1. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do Aplikacji,
  1. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  1. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Usługodawcy.
 17. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej treści z Aplikacji, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Aplikacji daną treść Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

§ 5 GROMADZENIE I WYMIANA PUNTÓW NA NAGRODY

 1. Za wykonywanie Zadań oraz podejmowanie innych aktywności dostępnych w ramach Aplikacji np. udział w rywalizacjach z innymi użytkownikami Aplikacji) Uslugobiorca bezpłatnie uzyskuje Punkty, które następnie może wymieniać na Nagrody.
 2. Za podstawie liczby Punktów zgromadzonych przez poszczególnych Usługobiorców tworzony jest Ranking użytkowników z największą liczbą Punktów.
 3. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się za pośrednictwem Formularza Wymiany dostępnego w zakładce dostępnej w Koncie użytkownika.
 4. W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik wybiera konkretną Nagrodę (na której wmianę, pozwala mu liczba Punktów zgromadzonych w Porfelu) na którą Punkty mają zostać wymienione.
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę, powoduje odpowiednie uszczuplenie liczby Punktów zgromadzonych w Potfelu Usługobiorcy.
 6. Roszczenia reklamacyjne odnoszące się do wymiany Nagród należy kierować do Usługodawcy zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 8 niniejszego Regulaminu.
 7. Punkty zgromadzone przez Usługobiorcę w Portfelu mogą być wykorzystane tylko w celu ich wymiany na Nagrody prezentowane w Aplikacji i nie mogą zostać wypłacone w postaci realnego środka płatniczego.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 7 Regulaminu.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 7 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  1. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności usługi, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
  1. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 8 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@odwazni.pl lub poprzez usunięcie Konta,
  1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 10 pkt3)są własnością FUNDACJI DROGA ODWAŻNYCH wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 362807512. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.aplikacja.odwazni.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.aplikacja.odwazni.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Aplikacji pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem www.aplikacja.odwazni.pl użyte są w celach informacyjnych.
 4. Usługobiorca przesyłając do Aplikacji zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Aplikacji były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Aplikacji lub z naruszeniem przepisów RODO.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Aplikacji, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  1. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Aplikacji,
  1. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  1. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  1. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Aplikacji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Usługobiorcy w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w niej zmian w celu jej poprawienia i udoskonalenia jej funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Usługobiorcy.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Usługobiorcy do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Usługobiorcę z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany,
  1. właściwościach zmiany,
  1. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Usługobiorcy uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usługę Cyfrową zgodną z umową i w stanie niezmienionym.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 6 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.