Umiejętność to wiara w praktyce

Święty Jan Maria Vianney w jednym z kazań wypowiedział mocne słowa, które są aktualne także dzisiaj: „Chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte, lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. 

Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, wypowiadając słowa modlitwy do Ducha Świętego, której nauczył się od swojego ojca, prosił o to, by ten dar pomagał mu w kierowaniu się zasadami wiary. Papież zachęcał do tego, by przyjąć tę modlitwę i pozostać jej wiernym.

„Krótka zajawka”, czyli małe przypomnienie terminologiczne…

Któż z nas nie słyszał słowa: „umiejętność”? Ale co się pod nim tak naprawdę kryje? Jeden ze słowników wyjaśnia, że jest to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś, pewien rodzaj wiedzy. Umiejętny to inaczej świadczący o czyjejś wiedzy, znajomości rzeczy, biegłości i wprawie w czymś. Na gruncie języka hebrajskiego słowo “da ta” oznacza wiedzieć, umieć, potrafić i opisuje wiedzę, prowadzącą do odkrycia nieskończonej miłości Boga do człowieka oraz zobowiązuje do uległości i całkowitego oddania się Bogu. 

Dar umiejętności ‒ biblijne korzenie i nauczanie Kościoła

W Piśmie Świętym ‒ zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu ‒ pojawiają się wyraźnie obrazy, które wskazują na ten dar. Został on udzielony prorokowi Natanowi w postaci poznania prawdy o grzechu króla Dawida z Batszebą (zob. 2 Sm 12, 1-25); dany był prorokowi Elizeuszowi, który dla uratowania ludu Bożego otrzymał wizję nieprzyjacielskiego obozu (zob. 2 Krl 7, 1-20). Darem tym posługiwał się Jezus, który mówił uzdrowionemu nad sadzawką Betesda o jego grzechach (zob. J 5, 14), a także w czasie spotkania z Samarytanką przy studni (zob. J 4, 15-19) i z Natanaelem, gdy ujrzał go pod drzewem figowym (zob. J 1, 47-50).

W nauczaniu Kościoła podkreśla się, że ten dar pomaga nam w uchwyceniu i przeniknięciu  niektórych tajemnic wiary, a także pomaga poznać Boga i Jego wolę.  Chodzi tu o szukanie osobistej relacji z Bogiem, by poznać, że On jest miłością, i całkowicie oddać się Jemu. Dzięki temu darowi Bóg uczy nas, jak patrzeć na siebie samych oraz na świat i innych ludzi we właściwych proporcjach.

Jeden z biskupów podkreślił, że dar ten umożliwia dostrzeganie znaków Bożych w stworzeniach, które wskazują na Stwórcę, i pozwala dostrzec wdzięk samego Boga, który jest „źródłem i sumą piękna”. Dzięki temu człowiek może chwalić Boga, a także  jako zanurzony w technice i przyrodzie jest w stanie rozpoznać istnienie celu nadprzyrodzonego. Dar ten bowiem ofiaruje światło, wskazujące, co jest wiarygodne na drodze do zbawienia, a także uczy przewidywania i wartościowania wydarzeń w świetle Bożej Opatrzności. Chodzi więc o to, by, otwierając się na Bożego Ducha, żyć zgodnie z własną kondycją i radować się z tego, co Bóg zamierzył wobec nas. Przejawem działania daru umiejętności jest rozpoznanie wartości ludzkiego życia i związanie na wieczność własnej egzystencji z Bogiem. 

Dar ten polega też na możliwości przenikania sumień i umysłów, a także umiejętności rozeznawania duchów, czyli także odróżniania dobra od zła. Znany biblista o. Silvano Fausti podkreślał, że jest to rodzaj wiedzy objawionej, mającej na celu nadprzyrodzoną pomoc drugiemu człowiekowi. Pod pojęciem daru wiedzy rozumiana jest umiejętność poznawania intelektualnego i wewnętrznego, nie zawsze dająca się wyrazić słowami. 

Wielu teologów podkreśla, że dar ten prowadzi do odkrycia nieskończonej miłości Boga do człowieka i dzięki niemu mamy pewność Boga i głęboką wiarę w Niego oraz w chrześcijańskie prawdy objawione. Jest to pewnego rodzaju usposobienie umysłu, które pozwala uchwycić i przeniknąć w cudowny sposób i jakby intuicyjnie niektóre tajemnice wiary oraz głęboki sens zawarty w słowach Chrystusa lub natchnionych przez Ducha Świętego.

Praktyka daru umiejętności w męskiej codzienności

Mały Karol Wojtyła nauczył się modlitwy do Ducha Świętego od swego ojca, w momencie gdy ten zauważył, że nie był zdyscyplinowanym ministrantem. To dobra wskazówka dla dzisiejszych mężczyzn, by nie tylko sami odkryli ten dar, ale także zachęcali swoje dzieci do modlitwy w tym kluczu.

Ojciec daje kręgosłup swojemu dziecku, a Duch Święty ze swymi darami może być pomocą w podejmowaniu konkretnych decyzji. Dobrze byłoby, gdyby mężczyźni, szukając sposobu swojej modlitwy, patrzyli na Jezusa, który wiedział konkretnie, co ma robić. Pomódl się więc krótko i po męsku: Duchu Święty, naucz mnie, bym wiedział, co mam robić, tak jak Jezus.


Artykuł jest częścią kursu o Darach Ducha Świętego, na który zapraszamy Ciebie serdecznie już dziś!

Artykuły o podobnej tematyce

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nadchodzące wydarzenia